Deklaracja dostępności
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gosw-lopuszno.pl
•    Data publikacji strony internetowej: 2011-09-30
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
•    Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
•   Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na  adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 41 3914010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:   www.rpo.gov.pl

 
Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie jest jednostką organizacyjną Gminy Łopuszno i posiada status jednostki budżetowej. Jednostka ma samodzielną siedzibę położoną w Łopusznie ul. Włoszczowska 40 na parterze budynku biurowo-socjalnego. Na terenie administrowanym są  tereny sportowo-rekreacyjne oraz budynek świetlicowy z pokojami noclegowymi bez oznakowani dla osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.  
 
Aplikacje mobilne
Brak informacji

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna